§1
Základné ustanovenia

1. Herný plán určuje postup a pravidlá uzatvárania a vyhodnocovania stávok v Prvej slovenskej stávkovej spoločnosti s ručením obmedzeným Niké (v ďalšom texte len NIKÉ).

2. Stávková hra je hra, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (stávku),ktorého návratnosť sa vopred nezaručuje. O výhre alebo prehre rozhoduje náhoda, alebo dopredu neznáma okolnosť, alebo udalosť uvedená NIKÉ v dopredu určených herných podmienkach (ďalej len "herný plán"). Okolnosť, ktorá určuje výhru, nesmie byť nikomu dopredu známa a musí byť takého charakteru, aby nemohla byť ovplyvnená NIKÉ, alebo stávkujúcim.

3. Sídlo spoločnosti je v Bratislave na Ilkovičovej ulici č. 34. Stávkové kancelárie spoločnosti NIKÉ sú v miestach, pre ktoré spoločnosť získala povolenie od Ministerstva financií Slovenskej republiky.§2
Všeobecné ustanovenia

1. NIKÉ prijíma všetky druhy stávok len vo svojich stávkových kanceláriách a prostredníctvom SMS správ a internetovej siete ako komunikačného kanálu (ďalej len Tele-Niké), na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. NIKÉ prijíma stávky:
a) na výsledky športových podujatí , ktorých pravidlá sú vopred známe a ich výsledok je variabilný;
b) na ďalšie okolnosti súvisiace so športovými podujatiami.
c) na nešportovésúťaže a udalosti, ak stávky na tieto súťaže a udalosti neodporujú všeobecným
etickým princípom.

2. Stávky na nešportové súťaže a udalosti môže NIKÉ ponúknuť len po súhlase Ministerstva financií SR.

3. NIKÉ má právo ponúknuť ľubovoľnú stávkovú udalosť do viackombinácie (napr. trojkombinácia, pätkombinácia a podobne) podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. To znamená, že vybranú stávkovú udalosť je možné hrať len ako kumulovanú stávku s predpísaným minimálnym počtom stávkových podujatí.

4. NIKÉ prijíma stávky počas herných hodín, ktoré sú stanovené spoločnosťou NIKÉ pre každú pobočku individuálne.§3
Účasť na stávkovaní

1. Účastníkmi stávkovej hry (kurzovej stávky) sú NIKÉ a stávkujúci.

2. Stávkovania sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. NIKÉ je oprávnená požadovať od stávkujúceho doklad, umožňujúci overenie veku stávkujúceho.

3. Stávky môžu prijímať len osoby, ktoré sú k tomu oprávnené spoločnosťou NIKÉ.

4. Stávkovej hry sa nesmú zúčastniť osoby oprávnené prijímať stávky v NIKÉ a priami aktéri stávkovej udalosti.

5. NIKÉ je povinná zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady priestupkového a daňového konania a konania pred súdom a tiež v prípade súhlasu účastníka stávky.


§4
Základné pravidlá stávkovania

1. Stávkujúci uzavretím každej stávky potvrdzuje, že je oboznámený s ustanoveniami tohto herného plánu a plne ich rešpektuje. Pravidlá tohto herného plánu sú záväzné pre vzťah medzi stávkujúcim a NIKÉ.

2. Stávku je možné uzavrieť iba so súhlasom stávkujúceho a NIKÉ. Stávka je po uzavretí platná, pokiaľ ju z platnosti nevylučuje herný plán.

3. Herný plán musí byť prístupný stávkujúcim v každej stávkovej kancelárii NIKÉ.

4. Pri rozhodovaní prípadných sporov vyplývajúcich z uzavretých stávok sanemôže prihliadať na okolnosť, že stávkujúci nepozná ustanovenia tohto herného plánu, prípadne si ho zle vysvetľuje. Autorizovaný výklad tohto herného plánu podáva NIKÉ v súčinnosti s Ministerstvom financií a takýto výklad je pre účastníkov stávky záväzný.§ 5
Finančné zásady


1. Finančné hospodárenie je riadené podľa platných zákonov a predpisov Ministerstva financií Slovenskej republiky.

2. Stávkujúci pripláca k stávke manipulačnú prirážku, ktorej výšku po návrhu NIKÉ schváli MF SR v individuálnej licencii. Pri výpočte výhry sa manipulačná prirážka nezohľadňuje. NIKÉ má právo v stanovených prípadoch prijímať stávky aj bez manipulačnej prirážky.

3. Výhry stávkujúcich sa zdaňujú podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

4. Výška vkladu je obojstranne obmedzená. Základným obmedzením je minimálny vklad, ktorý je 0,60 €, pokiaľ pravidlá konkrétnej stávky neurčujú odlišnú hodnotu. Horná výška vkladu je obmedzená celkovou výhrou 15.000,- € na jeden tiket, pokiaľ pravidlá konkrétnej hry nestanovujú inú hranicu. Odstupňovanie vkladu do hry je po 0,20 €, v prípade rozpisovej stávky sa uvedené odstupňovanie vkladu vzťahuje na celý rozpisový tiket.

5. Minimálna výška herného vkladu v presne stanovených hrách môže byť aj nižšia ako 0,60 €.§6
Prijímanie stávok


1. Každá stávka je zaznamenaná na tikete (resp. inom médiu vo forme tiketu), ktorý je pre stávkujúceho dokladom o uzatvorení stávky. Stávkový tiket obsahuje:
a) miesto (stávkovú kanceláriu) prijatia stávky
b) číslo stávkového týždňa
c) číslo stávkovej udalosti, súperov, tip, kurz
d) výsledný kurz
e) herný vklad
f) eventuálnu výhru
g) presný dátum a čas prijatia stávky
h) evidenčné číslo prijatej stávky
i) celkovú prijatú sumu od stávkujúceho (t.j. vklad + manipulačná prirážka)
j) prípadnú bližšiu špecifikáciu stávky

2. Po zaplatení vkladu a manipulačnej prirážky je stávkujúcemu vydaný tiket, resp. iné potvrdenie (napr. o zázname na nosiči údajov), ktoré tiket nahrádza (v ďalšom texte len „tiket“). V prípade tlačeného tiketu môže tento pozostávať aj z viacerých častí. Stávkujúci má právo skontrolovať, či bola jeho stávka správne vyznačená a žiadať o opravu, resp. zrušenie stávky do 20 minút od jej prijatia, pokiaľ sa nezačala žiadna z udalostí v stávke tipovaných alebo nebola vykonaná denná uzávierka pobočky. Prijatý tiket je pre stávkujúceho a NIKÉ zmluvou s právami a povinnosťami zo zmluvy vyplývajúcimi.
3. Na vydanom tikete nie je možné vykonať žiadne dodatočné zmeny. Tiket sa vydáva v jedinom exemplári a je evidovaný v pamäti počítačov.

4. Ak sa uzavrie stávka po začiatku stávkovej udalosti alebo nezodpovedá stávkovým pravidlám, je neplatná a NIKÉ vráti stávkujúcemu vložený vklad, vrátane manipulačnej prirážky. V prípade kumulovanej stávky sa hodnotí takáto udalosť kurzom 1 pre akýkoľvek výsledok.

5. NIKÉ má právo a povinnosť registrovať čas uzatvorenia stávky. Čas prijatia stávky uvedený na tikete je v tomto prípade rozhodujúci a považovaný za presný čas.

6. NIKÉ má právo bez udania dôvodu neprijať stávku.


§7
Stávkové kurzy


1. Stávkový kurz je koeficient, pomocou ktorého sa z vkladu stávkujúceho stanovuje výhra. Napr. v zápase Slovan - Trnava je na víťazstvo Slovana kurz 2.0, stávkujúci vyhráva pri uhádnutí výsledku 2-násobok svojho vkladu, teda za vložených10,- € (+ manipulačná prirážka) vyhráva 20,- €.

2. Prijímanie stávok je možné po zverejnení stávkových kurzov na jednotlivé tipy. Určenie termínu, dokedy je možné prijímať stávky, je v kompetencii NIKÉ. Stanovenie výšky stávkových kurzov je v kompetencii NIKÉ.

3. Orientačné kurzy pre každý stávkový týždeň oznamuje NIKÉ v kurzových listoch, v masmédiách a na propagačných tabuliach. NIKÉ má právo meniť kurz pred prijatím stávky. Pre stávku je záväzný kurz uvedený na tikete, s výnimkou neodohraných zápasov a neplatných stávok.


§8
Druhy hier


1. NIKÉ prijíma sólo stávky, kumulované stávky, rozpisové stávky a špeciálne druhy
stávok.

2. Sólo stávky

Sólo stávka je stávka uzatvorená na jednu stávkovú udalosť, označenú číslom v kurzovom liste. NIKÉ prijíma tieto druhy sólo stávok:
a) na výsledok zápasu s troma možnými výsledkami doplnené o dvojtipy na to, že mužstvo neprehrá, nevyhrá, prípadne neremizuje 1,X,2,1X,X2,12;
b) na výsledok zápasu s dvoma možnými výsledkami 1,2 ;
c) stávka na víťazstvo alebo umiestnenie do definovaného miesta jednotlivca alebo družstva v jednorázovej aj v dlhodobej súťaži;
d) stávka na čiastkové výsledky, priebeh zápasu, jeho gólový výsledok, rozdiel gólov, celkový počet gólov, výsledný čas, prekonanie rekordu a pod.;
e) stávka na počet gólov, bodov, remíz, víťazstiev a pod. v definovanej skupine stávkových udalostí;
f) stávka na náhodný výsledok vopred stanoveným spôsobom /napr. na výsledok súčtu gólov strelených domácimi a hosťujúcimi družstvami z viacerých zápasov;
g) stávka na vzájomné lepšie umiestnenie
h) stávka, ktorá vopred (ešte pred uskutočnením stávkového podujatia) znevýhodňuje jedno z družstiev (handicapová stávka); spôsob znevýhodnenia stanoví NIKÉ
i) stávka na neočakávané detaily a čiastkové údaje športového a aj nešportového podujatia, vrátane mimoriadnej alebo inej vopred neurčiteľnej danosti či udalosti
j) stávka na spoločenské a ekonomické súťaže a udalosti, pokiaľ táto stávka neodporuje všeobecným etickým princípom
k) stávka na výsledky a priebeh iných hier (a aj rôznych organizátorov hry)s nepredvídaným výsledkom a garantovanou objektivitou a neovplyvniteľnosťou výsledkov
l) NIKÉ má právo ním určené stávkové udalosti prijímať len ako kumulované stávky so stanoveným minimálnym počtom tipovaných udalostí;3. Kumulované stávky

3.1 Kumulované stávky sú tie, pri ktorých je predmetom stávky uhádnutie vybranej kombinácie sólo stávok. Kumulovaná stávka je výherná len v prípade, že stávkujúci uhádol všetky sólo stávky zaradené v kombinácii. Výherný kurz je v takomto prípade výsledkom násobenia kurzov sólo stávok. Minimálnypočet udalostí kombinovaných v kumulovanej stávke sú 2 udalosti,pokiaľ nie je uplatnené pravidlo § 8 bod 2 l). NIKÉ má právo určiť a zmeniť maximálny a minimálny počet udalostí v kumulovanej stávke. Počet udalostí v kumulovanej stávke závisí od rozhodnutia NIKÉ a stávkujúci budú o ich počte vopredinformovaní.Neplatné stávky, resp. neuskutočnené podujatia sa v kumulovanej stávke hodnotia kurzom 1.

3.2. Na jednom tikete nie je možné kombinovať podporujúce sa stávky, napr. víťazstvo a postup toho istého družstva. V prípade porušenia tejto zásady bude stávka považovaná za neplatnú a stávkujúcemu sa vráti vklad s manipulačnou prirážkou.

3.3. NIKÉ má právo zvýšiť výsledný kurz na tikete kumulovanej stávky prostredníctvom kurzového zvýhodnenia. Kurzové zvýhodnenie je prezentované zvýhodneným výherným kurzom započítaným k výherným kurzom uvedeným na danom tikete. NIKÉ vopred zverejní výšku a podmienky kurzového zvýhodnenia a súčasne aj výšku minimálneho herného vkladu. Výška kurzového zvýhodnenia musí byť vyznačená na tikete. Pre účely hier Najlepší Tipér a Mimoriadna prémiová hra sa do vyhodnoteného výherného kurzu započítava aj kurzové zvýhodnenie.

3.4 Výherný, prípadne výsledný kurz na danom tikete môže byť použitý aj v paralelnej hre na danom tikete o prémiovú výhru alebo prémiové body.4. Rozpisové stávky

4.1 Stávka je podobná ako obyčajné stávky. Združujú sa v nej požadované stávky na stanovený počet podujatí s možnosťou voľby správne uhádnutého jedného alebo viacerých podujatí (napr. 2 zo 4 alebo 3 zo 6 a pod.). Na tikete je označená názvom "Rozpisová stávka". Do rozpisovej stávky sa môžu zaradiť nielen sólo stávky, ale aj kumulované stávky zostavené z viacerých stávkových podujatí. Výpočtový program iba rozpíše možný počet hraných kombinácií. Herný vklad na celú rozpisovú stávku si volí stávkujúci, pričom minimálny vklad rozpisovej stávky (na celý rozpisový tiket) je 0,60 €. Vklad na jednu kombináciu je určený ako podiel z vkladu na celú rozpisovú stávku a celkového počtu kombinácií, minimálne však musí dosiahnuť hodnotu 0,10 € na jednu kombináciu. Napr. pri rozpise 3 z 5-tich rozpisuje počítač všetky trojkombinácie z natipovaných 5-tich sólo stávok alebo kumulovaných stávok (celkovo 10 trojkombinácií). Pri celkovom vklade na rozpisovú stávku 1,20 € a 10 kombináciách je vklad na jednu kombináciu 0,12 €. Vklad na jednu kombináciu sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

4.2 Stávkujúci môže pridať k rozpisu ďalšie podujatia (tzv. tutovky), ktoré sa pridajú ku každej z vytvorených kombinácií. Stávkujúci tak má možnosť zvýšiť si výhru na každej stávke rozpisu o kurz daný násobkami kurzov takto tipovaných podujatí. NIKÉ má právo určiť minimálny a maximálny počet tutoviek a podujatí v rozpise.

4.3 Každá kombinácia podľa jednotlivých kombinovaných kurzov má svoj výsledný kurz a tým aj prislúchajúcu výhru.

4.4 Výplata výhry v rozpisovej stávke je možná až po vyhodnotení všetkých podujatí, ktoré rozpisová stávka obsahuje.
Tabuľka počtu tiketov v rozpise - povolené kombinácie

Počet rozpisovaných zápasov (n)
Počet zápasov v jednej kombinácii rozpisu (k) 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 6 10 15 21 28 36 45
3 - 4 10 20 35 56 84 120
4 - - 5 15 35 70 126 210
5 - - - 6 21 56 126 252
6 - - - - 7 28 84 210
7 - - - - - 8 36 120
8 - - - - - - 9 45
9 - - - - - - - 10

 

5. Špeciálne stávky

Špeciálne stávky sú zvláštne druhy stávok, ktoré ponúka NIKÉ stávkujúcim. Ide o tieto špeciálne stávky:5.1 KOMBINOVANÁ STÁVKA

NIKÉ stanoví okruh stávkových podujatí, na ktoré je možné tipovať "Kombinovanú stávku". Vybrané podujatia majú stanovený pevný kurz a stávkujúci má možnosť vybrať z tejto množiny práve 12 podujatí, ktoré bude tipovať v "Kombinovanej stávke". Z takto ním vybraných 12 podujatí má možnosť vybrať si podujatia, ktoré bude hrať na jeden výsledok, tzv. tutovku (1, X, 2), na dvojtip (1X, X2, 12) alebo trojtip (1X2). Je daných 26 možností stávkových kombinácií podľa tabuľky so stanoveným výherným kurzom.

KOMBINOVANÁ STÁVKA - Prehľad možných kombinácií a ich kurzy
 Č. Tutovka  Dvojtip  Trojtip
Kurz 
 1
 0  12 36,64 
 2  1  11  0  73,29
 3  2  10  0  146,58
 4  3  9  0  293,15
 5  4  8  0  586,31
 6  5  7  0  1172,61
 7  0  11  1  27,14
 8  1  10  1  54,29
 9  2  9  1  108,58
 10  3  8  1  217,15
 11  4  7  1  434,30
 12  5  6  1  868,60
 13  0  10  2  20,11
 14  1  9  2  40,21
 15  2  8  2  80,43
 16  3  7  2  160,85
 17  4  6  2  321,70
 18  5  5  2  643,41
 19  6  4  2  1286,82
 20  0  9  3  14,89
 21  1  8  3  29,79
 22  2  7  3  59,57
 23  3  6  3  119,15
 24  4  5  3  238,30
 25  5  4  3  476,60
 26  6  3  3  953,20
Ako výherný môže byť vyhodnotený len ten tiket, na ktorom bolo uhádnutých všetkých dvanásť podujatí. V prípade, že sa udalosť zaradená v "Kombinovanej stávke" neuskutoční, delí sa eventuálna výhra hodnotou 2,7 , ak bola tipovaná ako tutovka, a hodnotou 1,35 , ak bola tipovaná v dvojtipe. Ak bola tipovaná ako trojtip, výhra sa nemení. V prípade, že niektoré podujatie "Kombinovanej stávky" je odohrané predčasne, na tiketoch prijatých po začiatku udalosti sa hodnotí ako neuskutočnené podujatie a eventuálna výhra sa delí buď hodnotou 2,7 /ak išlo o tutovku/ , alebo hodnotou 1,35 /v prípade dvojtipu/. Tak sa postupuje aj pri každej ďalšej neuskutočnenej udalosti "Kombinovanej stávky".5.2 JEDENÁSTKA

JEDENÁSTKA je hra , pri ktorej si stávkujúci z aktuálnej ponuky vyberá jedenásť podujatí, v ktorých očakáva nerozhodný výsledok /X/. Vklad na jeden tiket je 0,60 € plus manipulačná prirážka, výhra je stanovená podľa počtu nerozhodných výsledkov podľa tabuľky. V tejto hre je stanovený limit čistej výhry na jeden tiket na 6.000,- €. V prípade, že sa niektorý z vybraných zápasov neuskutoční, je výhra modifikovaná podľa tabuľky. Ak sa uskutoční len 8 a menej podujatí, vracia sa stávkujúcemu vklad bez manipulačnej prirážky.


Jedenástka - Prehľad výherných kurzov podľa počtu uhádnutých remíz

 

Počet uhádnutých remíz

 


11

   


10

 

 

9

 


11

 


10 000

 

 

-

 


-

 


10

 


200

 


4 000

 

 

-

 

9

 

20

 

80

 

1 500

 

8

 

5


8

 

30

 

7

 

2

 

4

 

6

 

6

 

1

 

2

 

3

 

5

 

1


1

 

1

5.3 Bonusová stávka


Stávkujúci, ktorý hral stávku s výherným kurzom vyšším ako 200, vyhráva výhru aj v prípade, že neuhádne jedno stávkové podujatie. Do bonusovej stávky sa započítavajú iba stávkové podujatia s kurzom maximálne 10. Výhra v stávke s jedným neuhádnutým podujatím je určovaná pevným tzv."BONUSOVÝM KURZOM", ktorý je stanovený v kurzovej ponuke pre každú týždňovú stávkovú ponuku a herným vkladom. Ak bude napr. BONUSOVÝ KURZ 10, vyhrá stávkujúci pri neuhádnutí jedného podujatia desaťnásobok vkladu. Ak sa z natipovaných podujatí jedno alebo viac neuskutoční a kurz zostávajúcich uskutočnených podujatí je viac ako 200 (nezapočítavajú sa stávkové podujatia s kurzom vyšším ako 10), vyhráva stávkujúci výhru s BONUSOVÝM KURZOM aj pri neuhádnutí jedného z uskutočnených podujatí. Bonusová stávka sa môže hrať za 0,60 €a viac.

5.4 Najlepší tipér

1. Hra sa uskutočňuje vždy vo vopred stanovených termínoch. Termín začatia hry a termín ukončenia hry určí vopred prevádzkovateľ hry.

2. Informáciu o termínoch začatia a ukončenia hry ako aj výšky prémií prevádzkovateľ zverejní na pobočkách stávkovej kancelárie, prípadne prostredníctvom médií. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto informáciu aj Ministerstvu financií SR a Daňovému úradu, ktorý je poverený vykonávaním štátneho dozoru nad činnosťou prevádzkovateľa v zmysle licencie vydanej Ministerstvom financií SR.

3. Hra je určená pre všetkých stávkujúcich v Tele-Niké a pre členov Klubu Niké.

4. Účastníkmi hry sú stávkujúci v Tele-Niké a členovia Klubu Niké registrovaní pred termínom začatia hry a tiež všetci noví účastníci zaregistrovaní v Tele-Niké resp. v Klube Niké v rozpätí termínov začatia a ukončenia hry.

5. Do vyhodnocovania tiketov vstupujú všetky tikety, podané v rozpätí termínov začatia hry a ukončenia hry, ktoré obsahujú sólo stávky, kumulované stávky, bonusovú stávku, gól a duel. Ostatné Špeciálne stávky a rozpisová stávka do vyhodnocovania tiketov nevstupujú.

6. Prémie budú vyplácané nasledovne:
a) denne – desiatim stávkujúcim, ktorí podajú v predchádzajúci deň tiket s najvyšším vyhodnoteným výherným kurzom, pričom tento tiket obsahuje stávkové podujatia iba z tohto predchádzajúceho dňa a je výherný
b) po skončení súťaže bude vyplatená prémia víťazovi, ktorého výherný tiket obsahoval najvyšší vyhodnotený výherný kurz dosiahnutý v priebehu trvania súťaže (v rozpätí termínu začatia hry a termínu skončenia hry) zo všetkých podaných vyhodnotených výherných tiketov (bez ohľadu na to, či tiket obsahuje stávkové podujatia z jedného alebo viacerých dní).

7. Výšku vyplatených prémii určí vopred prevádzkovateľ hry spolu s termínmi začatia a ukončenia hry, pričom určí zvlášť výšku dennej prémie (podľa bodu 6.a) a výšku prémie víťazovi hry „Najlepší Tipér“ (podľa bodu 6.b).

8. Prémie podľa bodu 6a) sa budú vyplácať denne, počnúc dňom nasledujúcim po termíne začatia hry a končiac dňom nasledujúcim po termíne ukončenia hry. Jeden stávkujúci môže získať aj viac prémií denne.

9. V prípade viacerých výhercov prémie s rovnakým výherným kurzom (prevyšujúci počet 10-tich denných výhier) rozhoduje o pridelení prémie čas podania tiketu. Prémia sa bude vyplácať na ten výherný tiket, ktorý bol podaný skôr.

10. Priebežne počas súťaže (v rozpätí dňa nasledujúceho po termíne začatia hry a dňa nasledujúceho po termíne ukončenia hry) bude zverejňovaná výška najvyššieho vyhodnoteného kurzu na výhernom tikete podanom v priebehu trvania súťaže a tým aj priebežný výsledok hry „Najlepší Tipér“.

11. Deň po termíne ukončenia hry bude vyhodnotený výherný tiket s najvyšším dosiahnutým výherným kurzom (bez ohľadu na to, či tiket obsahuje stávkové podujatia z jedného alebo viacerých dní) za celé obdobie trvania hry „Najlepší Tipér“ (od termínu začatia hry po termín ukončenia hry).

12. V prípade, ak bude pri vyhodnocovaní tiketu s najvyšším výherným kurzom v súťaži „Najlepší Tipér“ viac výherných tiketov s rovnakým (najvyšším) výherným kurzom, delí sa suma prémie pre víťaza hry (podľa bodu 6.b) rovnakým pomerom medzi výhercov s týmito rovnakými výhernými kurzami.

13. Všetky prémie budú výhercom vyplatené v prípade klientov Tele-Niké formou pripísania na ich stávkové kontá v Tele-Niké najneskôr deň nasledujúci po termíne ukončenia hry a v prípade ostatných členov Klubu Niké (ktorí nie sú klientmi Tele-Niké) budú vyplatené na ich materských pobočkách najneskôr do 60 dní od zverejnenia konkrétneho výhercu dennej prémie resp. celkového víťaza súťaže. Každý výherca prémie, ktorý je klientom Tele-Niké, bude informovaný o svojej výhre SMS správou, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.nike.sk. Ostatní členovia Klubu Niké budú informovaní o svojej výhre vo svojich materských pobočkách a prostredníctvom médií. Vyplatené prémie budú započítané do vyplatených výhier príslušných materských pobočiek v deň výplaty prémie.5.5 Gól

1. Kurzová stávka Gól pozostáva z dvoch stávkových ponúk:
a) stávka na prvý gól
b) stávka na druhý gól

2. Pri stávke si stávkujúci volí 1 políčko /bránky/ zo 16 pre prvý gól a podobne aj pre druhý gól. V kurzovom liste pod stávkovým číslom je definované každé políčko /šachovitá kombinácia písmen A, B, C, D a čísel 1, 2, 3, 4, napr. A1, B3, C4 atď./ pre všetky stávkové možnosti.
Výherné políčko je náhodnou kombináciou z konkrétnych športových výsledkov.

3. Za uhádnutie správneho – výherného políčka bude pre každé políčko vypísaný výherný kurz /minimálne 13/.

4. Stávkujúci môže okrem sólo tipu /na prvý a druhý gól/ navzájom kombinovať a teda hrať aj stávku na uhádnutie oboch tipov v kombinácii /výherný kurz by bol minimálne 169/. Tieto tipy je možné kombinovať s inými stávkami z kurzovej ponuky NIKÉ.

5. Výsledky /výherné políčka/ vyhlasuje NIKÉ 2-krát do týždňa v stredu a v nedeľu.

6. Výherný tip vyhodnocuje NIKÉ podľa vopred určených a vypísaných 4 futbalových zápasov. Podľa gólových výsledkov týchto zápasov sa presne určí výherné políčko pre prvý gól a druhý gól.
a) Pre určenie políčka v zmysle bodu 1a) pre prvý gól zrátajú sa góly, ktoré dali v riadnom hracom čase 4 domáce mužstvá. Podľa počtu týchto gólov robí sa počet krokov v políčkach bránky z A1 do A2, A3, A4 a znovu A1, A2 atď. /prvé krokovanie - vodorovne/. Zrátajú sa aj góly, ktoré dali v riadnom hracom čase 4 hosťujúce mužstvá. Podľa počtu týchto gólov z miesta kde skončilo prvé krokovanie (podľa gólov domácich mužstiev) robí sa druhé krokovanie v políčkach bránky v smere stĺpca – A, B, C, D, A, B, C atď. Miesto, v ktorom toto druhé krokovanie skončilo určuje výherné políčko pre prvý gól.

b) Pre určenie políčka pre druhý gól v zmysle bodu 1b) je postup podobný ako pre prvý gól, pričom sa spočítavajú iba góly z prvého polčasu uvedených zápasov a krokovanie políčok začína z výherného políčka prvého gólu.

Príklad:

Miliónový Nikár
Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké je opäť prvá. Po tom, čo vám ako prvá na Slovensku ponúkla možnosť tipovať v jej pobočkách, ako prvá umožnila stávkovať prostredníctvom SMS a ako prvá vám priniesla miliónové výhry vďaka hrám Miliónový Nikár či Dni víťazstva, teraz vám len na svojich pobočkách a na svojom portáli www.nike.sk ako prvá priniesla hru Niké dostihy, ktorá je elektronickou formou kurzových stávok na konské dostihy.

Niké dostihy vám okrem zábavy, vzrušenia a nefalšovaného napätia ponúkajú aj vysoké výhry. Každých 10 minút nové dostihy, nové tipy, nové šance na radosť z výhry spolu s vašim favoritom.

Dôležité informácie:

1. Minimálny herný vklad je 0,60 € (18,08 Sk).
2. Maximálna výhra pre sólo stávku je 2000 € (60 252,00 Sk), pre kumulovanú 10 000 € (301 260 Sk).
3. Príjem stávok je ukončený 30 sekúnd pred štartom dostihu.
4. Stávku na viac dostihov vopred nie je možné prijať.
5. Stornovať stávku je možné len do času štartu dostihu.
6. Stávky na dostihy nie je možné kombinovať s ostatnými stávkovými podujatiami z kurzovej ponuky.
7. Podrobné pravidlá hry nájdete v hernom pláne v 250-ich pobočkách spoločnosti Niké alebo priamo tu.

Ak chcete hrať Niké Dostihy online, kliknite sem.

Ak chcete hrať Niké Dostihy na pobočkách, ich zoznam nájdete tu.
 

 
 

live stávky

Futbal   Medzištátny 2. polčas    47'

Bielorusko 0:1 Honduras
26 / gól Honduras (0:1)


Bielorusko
0 -
Honduras 1 -
 
0  

10210250842 50842  Konečný výsledok zápasu
Bielorusko
8.25
remíza
3.60
Honduras
1.40

10210550844 50844  Handicap (2:0)
Bielorusko
1.30
remíza
4.10
Honduras
11.50

10210650854 50854  Kto vyhrá zvyšok zápasu (0:1)
Bielorusko
2.65
nikto
2.30
Honduras
3.35

10210750853 50853  Kto dá ďalší gól (0:1)
Bielorusko
2.30
nikto
3.20
Honduras
2.75

10211050849 50849  Počet gólov v zápase (2.5)
menej
1.45
viac
2.35

Informácie:
Live stávky je možné tipovať len ako sólo stávky.
Pri tipovaní Live stávok nie je možné získať Niky.
Informačné údaje sú len orientačné. Na ich základe nie je možné uznať žiadnu reklamáciu.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one