§1
Základné ustanovenia

1. Herný plán určuje postup a pravidlá uzatvárania a vyhodnocovania stávok v Prvej slovenskej stávkovej spoločnosti s ručením obmedzeným Niké (v ďalšom texte len NIKÉ).

2. Stávková hra je hra, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (stávku),ktorého návratnosť sa vopred nezaručuje. O výhre alebo prehre rozhoduje náhoda, alebo dopredu neznáma okolnosť, alebo udalosť uvedená NIKÉ v dopredu určených herných podmienkach (ďalej len "herný plán"). Okolnosť, ktorá určuje výhru, nesmie byť nikomu dopredu známa a musí byť takého charakteru, aby nemohla byť ovplyvnená NIKÉ, alebo stávkujúcim.

3. Sídlo spoločnosti je v Bratislave na Ilkovičovej ulici č. 34. Stávkové kancelárie spoločnosti NIKÉ sú v miestach, pre ktoré spoločnosť získala povolenie od Ministerstva financií Slovenskej republiky.§2
Všeobecné ustanovenia

1. NIKÉ prijíma všetky druhy stávok len vo svojich stávkových kanceláriách a prostredníctvom SMS správ a internetovej siete ako komunikačného kanálu (ďalej len Tele-Niké), na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. NIKÉ prijíma stávky:
a) na výsledky športových podujatí , ktorých pravidlá sú vopred známe a ich výsledok je variabilný;
b) na ďalšie okolnosti súvisiace so športovými podujatiami.
c) na nešportovésúťaže a udalosti, ak stávky na tieto súťaže a udalosti neodporujú všeobecným
etickým princípom.

2. Stávky na nešportové súťaže a udalosti môže NIKÉ ponúknuť len po súhlase Ministerstva financií SR.

3. NIKÉ má právo ponúknuť ľubovoľnú stávkovú udalosť do viackombinácie (napr. trojkombinácia, pätkombinácia a podobne) podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. To znamená, že vybranú stávkovú udalosť je možné hrať len ako kumulovanú stávku s predpísaným minimálnym počtom stávkových podujatí.

4. NIKÉ prijíma stávky počas herných hodín, ktoré sú stanovené spoločnosťou NIKÉ pre každú pobočku individuálne.§3
Účasť na stávkovaní

1. Účastníkmi stávkovej hry (kurzovej stávky) sú NIKÉ a stávkujúci.

2. Stávkovania sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. NIKÉ je oprávnená požadovať od stávkujúceho doklad, umožňujúci overenie veku stávkujúceho.

3. Stávky môžu prijímať len osoby, ktoré sú k tomu oprávnené spoločnosťou NIKÉ.

4. Stávkovej hry sa nesmú zúčastniť osoby oprávnené prijímať stávky v NIKÉ a priami aktéri stávkovej udalosti.

5. NIKÉ je povinná zachovávať mlčanlivosť o účastníkoch stávok a ich účasti na hre. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady priestupkového a daňového konania a konania pred súdom a tiež v prípade súhlasu účastníka stávky.


§4
Základné pravidlá stávkovania

1. Stávkujúci uzavretím každej stávky potvrdzuje, že je oboznámený s ustanoveniami tohto herného plánu a plne ich rešpektuje. Pravidlá tohto herného plánu sú záväzné pre vzťah medzi stávkujúcim a NIKÉ.

2. Stávku je možné uzavrieť iba so súhlasom stávkujúceho a NIKÉ. Stávka je po uzavretí platná, pokiaľ ju z platnosti nevylučuje herný plán.

3. Herný plán musí byť prístupný stávkujúcim v každej stávkovej kancelárii NIKÉ.

4. Pri rozhodovaní prípadných sporov vyplývajúcich z uzavretých stávok sanemôže prihliadať na okolnosť, že stávkujúci nepozná ustanovenia tohto herného plánu, prípadne si ho zle vysvetľuje. Autorizovaný výklad tohto herného plánu podáva NIKÉ v súčinnosti s Ministerstvom financií a takýto výklad je pre účastníkov stávky záväzný.§ 5
Finančné zásady


1. Finančné hospodárenie je riadené podľa platných zákonov a predpisov Ministerstva financií Slovenskej republiky.

2. Stávkujúci pripláca k stávke manipulačnú prirážku, ktorej výšku po návrhu NIKÉ schváli MF SR v individuálnej licencii. Pri výpočte výhry sa manipulačná prirážka nezohľadňuje. NIKÉ má právo v stanovených prípadoch prijímať stávky aj bez manipulačnej prirážky.

3. Výhry stávkujúcich sa zdaňujú podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

4. Výška vkladu je obojstranne obmedzená. Základným obmedzením je minimálny vklad, ktorý je 0,60 €, pokiaľ pravidlá konkrétnej stávky neurčujú odlišnú hodnotu. Horná výška vkladu je obmedzená celkovou výhrou 15.000,- € na jeden tiket, pokiaľ pravidlá konkrétnej hry nestanovujú inú hranicu. Odstupňovanie vkladu do hry je po 0,20 €, v prípade rozpisovej stávky sa uvedené odstupňovanie vkladu vzťahuje na celý rozpisový tiket.

5. Minimálna výška herného vkladu v presne stanovených hrách môže byť aj nižšia ako 0,60 €.§6
Prijímanie stávok


1. Každá stávka je zaznamenaná na tikete (resp. inom médiu vo forme tiketu), ktorý je pre stávkujúceho dokladom o uzatvorení stávky. Stávkový tiket obsahuje:
a) miesto (stávkovú kanceláriu) prijatia stávky
b) číslo stávkového týždňa
c) číslo stávkovej udalosti, súperov, tip, kurz
d) výsledný kurz
e) herný vklad
f) eventuálnu výhru
g) presný dátum a čas prijatia stávky
h) evidenčné číslo prijatej stávky
i) celkovú prijatú sumu od stávkujúceho (t.j. vklad + manipulačná prirážka)
j) prípadnú bližšiu špecifikáciu stávky

2. Po zaplatení vkladu a manipulačnej prirážky je stávkujúcemu vydaný tiket, resp. iné potvrdenie (napr. o zázname na nosiči údajov), ktoré tiket nahrádza (v ďalšom texte len „tiket“). V prípade tlačeného tiketu môže tento pozostávať aj z viacerých častí. Stávkujúci má právo skontrolovať, či bola jeho stávka správne vyznačená a žiadať o opravu, resp. zrušenie stávky do 20 minút od jej prijatia, pokiaľ sa nezačala žiadna z udalostí v stávke tipovaných alebo nebola vykonaná denná uzávierka pobočky. Prijatý tiket je pre stávkujúceho a NIKÉ zmluvou s právami a povinnosťami zo zmluvy vyplývajúcimi.
3. Na vydanom tikete nie je možné vykonať žiadne dodatočné zmeny. Tiket sa vydáva v jedinom exemplári a je evidovaný v pamäti počítačov.

4. Ak sa uzavrie stávka po začiatku stávkovej udalosti alebo nezodpovedá stávkovým pravidlám, je neplatná a NIKÉ vráti stávkujúcemu vložený vklad, vrátane manipulačnej prirážky. V prípade kumulovanej stávky sa hodnotí takáto udalosť kurzom 1 pre akýkoľvek výsledok.

5. NIKÉ má právo a povinnosť registrovať čas uzatvorenia stávky. Čas prijatia stávky uvedený na tikete je v tomto prípade rozhodujúci a považovaný za presný čas.

6. NIKÉ má právo bez udania dôvodu neprijať stávku.


§7
Stávkové kurzy


1. Stávkový kurz je koeficient, pomocou ktorého sa z vkladu stávkujúceho stanovuje výhra. Napr. v zápase Slovan - Trnava je na víťazstvo Slovana kurz 2.0, stávkujúci vyhráva pri uhádnutí výsledku 2-násobok svojho vkladu, teda za vložených10,- € (+ manipulačná prirážka) vyhráva 20,- €.

2. Prijímanie stávok je možné po zverejnení stávkových kurzov na jednotlivé tipy. Určenie termínu, dokedy je možné prijímať stávky, je v kompetencii NIKÉ. Stanovenie výšky stávkových kurzov je v kompetencii NIKÉ.

3. Orientačné kurzy pre každý stávkový týždeň oznamuje NIKÉ v kurzových listoch, v masmédiách a na propagačných tabuliach. NIKÉ má právo meniť kurz pred prijatím stávky. Pre stávku je záväzný kurz uvedený na tikete, s výnimkou neodohraných zápasov a neplatných stávok.


§8
Druhy hier


1. NIKÉ prijíma sólo stávky, kumulované stávky, rozpisové stávky a špeciálne druhy
stávok.

2. Sólo stávky

Sólo stávka je stávka uzatvorená na jednu stávkovú udalosť, označenú číslom v kurzovom liste. NIKÉ prijíma tieto druhy sólo stávok:
a) na výsledok zápasu s troma možnými výsledkami doplnené o dvojtipy na to, že mužstvo neprehrá, nevyhrá, prípadne neremizuje 1,X,2,1X,X2,12;
b) na výsledok zápasu s dvoma možnými výsledkami 1,2 ;
c) stávka na víťazstvo alebo umiestnenie do definovaného miesta jednotlivca alebo družstva v jednorázovej aj v dlhodobej súťaži;
d) stávka na čiastkové výsledky, priebeh zápasu, jeho gólový výsledok, rozdiel gólov, celkový počet gólov, výsledný čas, prekonanie rekordu a pod.;
e) stávka na počet gólov, bodov, remíz, víťazstiev a pod. v definovanej skupine stávkových udalostí;
f) stávka na náhodný výsledok vopred stanoveným spôsobom /napr. na výsledok súčtu gólov strelených domácimi a hosťujúcimi družstvami z viacerých zápasov;
g) stávka na vzájomné lepšie umiestnenie
h) stávka, ktorá vopred (ešte pred uskutočnením stávkového podujatia) znevýhodňuje jedno z družstiev (handicapová stávka); spôsob znevýhodnenia stanoví NIKÉ
i) stávka na neočakávané detaily a čiastkové údaje športového a aj nešportového podujatia, vrátane mimoriadnej alebo inej vopred neurčiteľnej danosti či udalosti
j) stávka na spoločenské a ekonomické súťaže a udalosti, pokiaľ táto stávka neodporuje všeobecným etickým princípom
k) stávka na výsledky a priebeh iných hier (a aj rôznych organizátorov hry)s nepredvídaným výsledkom a garantovanou objektivitou a neovplyvniteľnosťou výsledkov
l) NIKÉ má právo ním určené stávkové udalosti prijímať len ako kumulované stávky so stanoveným minimálnym počtom tipovaných udalostí;3. Kumulované stávky

3.1 Kumulované stávky sú tie, pri ktorých je predmetom stávky uhádnutie vybranej kombinácie sólo stávok. Kumulovaná stávka je výherná len v prípade, že stávkujúci uhádol všetky sólo stávky zaradené v kombinácii. Výherný kurz je v takomto prípade výsledkom násobenia kurzov sólo stávok. Minimálnypočet udalostí kombinovaných v kumulovanej stávke sú 2 udalosti,pokiaľ nie je uplatnené pravidlo § 8 bod 2 l). NIKÉ má právo určiť a zmeniť maximálny a minimálny počet udalostí v kumulovanej stávke. Počet udalostí v kumulovanej stávke závisí od rozhodnutia NIKÉ a stávkujúci budú o ich počte vopredinformovaní.Neplatné stávky, resp. neuskutočnené podujatia sa v kumulovanej stávke hodnotia kurzom 1.

3.2. Na jednom tikete nie je možné kombinovať podporujúce sa stávky, napr. víťazstvo a postup toho istého družstva. V prípade porušenia tejto zásady bude stávka považovaná za neplatnú a stávkujúcemu sa vráti vklad s manipulačnou prirážkou.

3.3. NIKÉ má právo zvýšiť výsledný kurz na tikete kumulovanej stávky prostredníctvom kurzového zvýhodnenia. Kurzové zvýhodnenie je prezentované zvýhodneným výherným kurzom započítaným k výherným kurzom uvedeným na danom tikete. NIKÉ vopred zverejní výšku a podmienky kurzového zvýhodnenia a súčasne aj výšku minimálneho herného vkladu. Výška kurzového zvýhodnenia musí byť vyznačená na tikete. Pre účely hier Najlepší Tipér a Mimoriadna prémiová hra sa do vyhodnoteného výherného kurzu započítava aj kurzové zvýhodnenie.

3.4 Výherný, prípadne výsledný kurz na danom tikete môže byť použitý aj v paralelnej hre na danom tikete o prémiovú výhru alebo prémiové body.4. Rozpisové stávky

4.1 Stávka je podobná ako obyčajné stávky. Združujú sa v nej požadované stávky na stanovený počet podujatí s možnosťou voľby správne uhádnutého jedného alebo viacerých podujatí (napr. 2 zo 4 alebo 3 zo 6 a pod.). Na tikete je označená názvom "Rozpisová stávka". Do rozpisovej stávky sa môžu zaradiť nielen sólo stávky, ale aj kumulované stávky zostavené z viacerých stávkových podujatí. Výpočtový program iba rozpíše možný počet hraných kombinácií. Herný vklad na celú rozpisovú stávku si volí stávkujúci, pričom minimálny vklad rozpisovej stávky (na celý rozpisový tiket) je 0,60 €. Vklad na jednu kombináciu je určený ako podiel z vkladu na celú rozpisovú stávku a celkového počtu kombinácií, minimálne však musí dosiahnuť hodnotu 0,10 € na jednu kombináciu. Napr. pri rozpise 3 z 5-tich rozpisuje počítač všetky trojkombinácie z natipovaných 5-tich sólo stávok alebo kumulovaných stávok (celkovo 10 trojkombinácií). Pri celkovom vklade na rozpisovú stávku 1,20 € a 10 kombináciách je vklad na jednu kombináciu 0,12 €. Vklad na jednu kombináciu sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

4.2 Stávkujúci môže pridať k rozpisu ďalšie podujatia (tzv. tutovky), ktoré sa pridajú ku každej z vytvorených kombinácií. Stávkujúci tak má možnosť zvýšiť si výhru na každej stávke rozpisu o kurz daný násobkami kurzov takto tipovaných podujatí. NIKÉ má právo určiť minimálny a maximálny počet tutoviek a podujatí v rozpise.

4.3 Každá kombinácia podľa jednotlivých kombinovaných kurzov má svoj výsledný kurz a tým aj prislúchajúcu výhru.

4.4 Výplata výhry v rozpisovej stávke je možná až po vyhodnotení všetkých podujatí, ktoré rozpisová stávka obsahuje.
Tabuľka počtu tiketov v rozpise - povolené kombinácie

Počet rozpisovaných zápasov (n)
Počet zápasov v jednej kombinácii rozpisu (k) 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 6 10 15 21 28 36 45
3 - 4 10 20 35 56 84 120
4 - - 5 15 35 70 126 210
5 - - - 6 21 56 126 252
6 - - - - 7 28 84 210
7 - - - - - 8 36 120
8 - - - - - - 9 45
9 - - - - - - - 10

 

5. Špeciálne stávky

Špeciálne stávky sú zvláštne druhy stávok, ktoré ponúka NIKÉ stávkujúcim. Ide o tieto špeciálne stávky:5.1 KOMBINOVANÁ STÁVKA

NIKÉ stanoví okruh stávkových podujatí, na ktoré je možné tipovať "Kombinovanú stávku". Vybrané podujatia majú stanovený pevný kurz a stávkujúci má možnosť vybrať z tejto množiny práve 12 podujatí, ktoré bude tipovať v "Kombinovanej stávke". Z takto ním vybraných 12 podujatí má možnosť vybrať si podujatia, ktoré bude hrať na jeden výsledok, tzv. tutovku (1, X, 2), na dvojtip (1X, X2, 12) alebo trojtip (1X2). Je daných 26 možností stávkových kombinácií podľa tabuľky so stanoveným výherným kurzom.

KOMBINOVANÁ STÁVKA - Prehľad možných kombinácií a ich kurzy
 Č. Tutovka  Dvojtip  Trojtip
Kurz 
 1
 0  12 36,64 
 2  1  11  0  73,29
 3  2  10  0  146,58
 4  3  9  0  293,15
 5  4  8  0  586,31
 6  5  7  0  1172,61
 7  0  11  1  27,14
 8  1  10  1  54,29
 9  2  9  1  108,58
 10  3  8  1  217,15
 11  4  7  1  434,30
 12  5  6  1  868,60
 13  0  10  2  20,11
 14  1  9  2  40,21
 15  2  8  2  80,43
 16  3  7  2  160,85
 17  4  6  2  321,70
 18  5  5  2  643,41
 19  6  4  2  1286,82
 20  0  9  3  14,89
 21  1  8  3  29,79
 22  2  7  3  59,57
 23  3  6  3  119,15
 24  4  5  3  238,30
 25  5  4  3  476,60
 26  6  3  3  953,20
Ako výherný môže byť vyhodnotený len ten tiket, na ktorom bolo uhádnutých všetkých dvanásť podujatí. V prípade, že sa udalosť zaradená v "Kombinovanej stávke" neuskutoční, delí sa eventuálna výhra hodnotou 2,7 , ak bola tipovaná ako tutovka, a hodnotou 1,35 , ak bola tipovaná v dvojtipe. Ak bola tipovaná ako trojtip, výhra sa nemení. V prípade, že niektoré podujatie "Kombinovanej stávky" je odohrané predčasne, na tiketoch prijatých po začiatku udalosti sa hodnotí ako neuskutočnené podujatie a eventuálna výhra sa delí buď hodnotou 2,7 /ak išlo o tutovku/ , alebo hodnotou 1,35 /v prípade dvojtipu/. Tak sa postupuje aj pri každej ďalšej neuskutočnenej udalosti "Kombinovanej stávky".5.2 JEDENÁSTKA

JEDENÁSTKA je hra , pri ktorej si stávkujúci z aktuálnej ponuky vyberá jedenásť podujatí, v ktorých očakáva nerozhodný výsledok /X/. Vklad na jeden tiket je 0,60 € plus manipulačná prirážka, výhra je stanovená podľa počtu nerozhodných výsledkov podľa tabuľky. V tejto hre je stanovený limit čistej výhry na jeden tiket na 6.000,- €. V prípade, že sa niektorý z vybraných zápasov neuskutoční, je výhra modifikovaná podľa tabuľky. Ak sa uskutoční len 8 a menej podujatí, vracia sa stávkujúcemu vklad bez manipulačnej prirážky.


Jedenástka - Prehľad výherných kurzov podľa počtu uhádnutých remíz

 

Počet uhádnutých remíz

 


11

   


10

 

 

9

 


11

 


10 000

 

 

-

 


-

 


10

 


200

 


4 000

 

 

-

 

9

 

20

 

80

 

1 500

 

8

 

5


8

 

30

 

7

 

2

 

4

 

6

 

6

 

1

 

2

 

3

 

5

 

1


1

 

1

5.3 Bonusová stávka


Stávkujúci, ktorý hral stávku s výherným kurzom vyšším ako 200, vyhráva výhru aj v prípade, že neuhádne jedno stávkové podujatie. Do bonusovej stávky sa započítavajú iba stávkové podujatia s kurzom maximálne 10. Výhra v stávke s jedným neuhádnutým podujatím je určovaná pevným tzv."BONUSOVÝM KURZOM", ktorý je stanovený v kurzovej ponuke pre každú týždňovú stávkovú ponuku a herným vkladom. Ak bude napr. BONUSOVÝ KURZ 10, vyhrá stávkujúci pri neuhádnutí jedného podujatia desaťnásobok vkladu. Ak sa z natipovaných podujatí jedno alebo viac neuskutoční a kurz zostávajúcich uskutočnených podujatí je viac ako 200 (nezapočítavajú sa stávkové podujatia s kurzom vyšším ako 10), vyhráva stávkujúci výhru s BONUSOVÝM KURZOM aj pri neuhádnutí jedného z uskutočnených podujatí. Bonusová stávka sa môže hrať za 0,60 €a viac.

5.4 Najlepší tipér

1. Hra sa uskutočňuje vždy vo vopred stanovených termínoch. Termín začatia hry a termín ukončenia hry určí vopred prevádzkovateľ hry.

2. Informáciu o termínoch začatia a ukončenia hry ako aj výšky prémií prevádzkovateľ zverejní na pobočkách stávkovej kancelárie, prípadne prostredníctvom médií. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto informáciu aj Ministerstvu financií SR a Daňovému úradu, ktorý je poverený vykonávaním štátneho dozoru nad činnosťou prevádzkovateľa v zmysle licencie vydanej Ministerstvom financií SR.

3. Hra je určená pre všetkých stávkujúcich v Tele-Niké a pre členov Klubu Niké.

4. Účastníkmi hry sú stávkujúci v Tele-Niké a členovia Klubu Niké registrovaní pred termínom začatia hry a tiež všetci noví účastníci zaregistrovaní v Tele-Niké resp. v Klube Niké v rozpätí termínov začatia a ukončenia hry.

5. Do vyhodnocovania tiketov vstupujú všetky tikety, podané v rozpätí termínov začatia hry a ukončenia hry, ktoré obsahujú sólo stávky, kumulované stávky, bonusovú stávku, gól a duel. Ostatné Špeciálne stávky a rozpisová stávka do vyhodnocovania tiketov nevstupujú.

6. Prémie budú vyplácané nasledovne:
a) denne – desiatim stávkujúcim, ktorí podajú v predchádzajúci deň tiket s najvyšším vyhodnoteným výherným kurzom, pričom tento tiket obsahuje stávkové podujatia iba z tohto predchádzajúceho dňa a je výherný
b) po skončení súťaže bude vyplatená prémia víťazovi, ktorého výherný tiket obsahoval najvyšší vyhodnotený výherný kurz dosiahnutý v priebehu trvania súťaže (v rozpätí termínu začatia hry a termínu skončenia hry) zo všetkých podaných vyhodnotených výherných tiketov (bez ohľadu na to, či tiket obsahuje stávkové podujatia z jedného alebo viacerých dní).

7. Výšku vyplatených prémii určí vopred prevádzkovateľ hry spolu s termínmi začatia a ukončenia hry, pričom určí zvlášť výšku dennej prémie (podľa bodu 6.a) a výšku prémie víťazovi hry „Najlepší Tipér“ (podľa bodu 6.b).

8. Prémie podľa bodu 6a) sa budú vyplácať denne, počnúc dňom nasledujúcim po termíne začatia hry a končiac dňom nasledujúcim po termíne ukončenia hry. Jeden stávkujúci môže získať aj viac prémií denne.

9. V prípade viacerých výhercov prémie s rovnakým výherným kurzom (prevyšujúci počet 10-tich denných výhier) rozhoduje o pridelení prémie čas podania tiketu. Prémia sa bude vyplácať na ten výherný tiket, ktorý bol podaný skôr.

10. Priebežne počas súťaže (v rozpätí dňa nasledujúceho po termíne začatia hry a dňa nasledujúceho po termíne ukončenia hry) bude zverejňovaná výška najvyššieho vyhodnoteného kurzu na výhernom tikete podanom v priebehu trvania súťaže a tým aj priebežný výsledok hry „Najlepší Tipér“.

11. Deň po termíne ukončenia hry bude vyhodnotený výherný tiket s najvyšším dosiahnutým výherným kurzom (bez ohľadu na to, či tiket obsahuje stávkové podujatia z jedného alebo viacerých dní) za celé obdobie trvania hry „Najlepší Tipér“ (od termínu začatia hry po termín ukončenia hry).

12. V prípade, ak bude pri vyhodnocovaní tiketu s najvyšším výherným kurzom v súťaži „Najlepší Tipér“ viac výherných tiketov s rovnakým (najvyšším) výherným kurzom, delí sa suma prémie pre víťaza hry (podľa bodu 6.b) rovnakým pomerom medzi výhercov s týmito rovnakými výhernými kurzami.

13. Všetky prémie budú výhercom vyplatené v prípade klientov Tele-Niké formou pripísania na ich stávkové kontá v Tele-Niké najneskôr deň nasledujúci po termíne ukončenia hry a v prípade ostatných členov Klubu Niké (ktorí nie sú klientmi Tele-Niké) budú vyplatené na ich materských pobočkách najneskôr do 60 dní od zverejnenia konkrétneho výhercu dennej prémie resp. celkového víťaza súťaže. Každý výherca prémie, ktorý je klientom Tele-Niké, bude informovaný o svojej výhre SMS správou, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.nike.sk. Ostatní členovia Klubu Niké budú informovaní o svojej výhre vo svojich materských pobočkách a prostredníctvom médií. Vyplatené prémie budú započítané do vyplatených výhier príslušných materských pobočiek v deň výplaty prémie.5.5 Gól

1. Kurzová stávka Gól pozostáva z dvoch stávkových ponúk:
a) stávka na prvý gól
b) stávka na druhý gól

2. Pri stávke si stávkujúci volí 1 políčko /bránky/ zo 16 pre prvý gól a podobne aj pre druhý gól. V kurzovom liste pod stávkovým číslom je definované každé políčko /šachovitá kombinácia písmen A, B, C, D a čísel 1, 2, 3, 4, napr. A1, B3, C4 atď./ pre všetky stávkové možnosti.
Výherné políčko je náhodnou kombináciou z konkrétnych športových výsledkov.

3. Za uhádnutie správneho – výherného políčka bude pre každé políčko vypísaný výherný kurz /minimálne 13/.

4. Stávkujúci môže okrem sólo tipu /na prvý a druhý gól/ navzájom kombinovať a teda hrať aj stávku na uhádnutie oboch tipov v kombinácii /výherný kurz by bol minimálne 169/. Tieto tipy je možné kombinovať s inými stávkami z kurzovej ponuky NIKÉ.

5. Výsledky /výherné políčka/ vyhlasuje NIKÉ 2-krát do týždňa v stredu a v nedeľu.

6. Výherný tip vyhodnocuje NIKÉ podľa vopred určených a vypísaných 4 futbalových zápasov. Podľa gólových výsledkov týchto zápasov sa presne určí výherné políčko pre prvý gól a druhý gól.
a) Pre určenie políčka v zmysle bodu 1a) pre prvý gól zrátajú sa góly, ktoré dali v riadnom hracom čase 4 domáce mužstvá. Podľa počtu týchto gólov robí sa počet krokov v políčkach bránky z A1 do A2, A3, A4 a znovu A1, A2 atď. /prvé krokovanie - vodorovne/. Zrátajú sa aj góly, ktoré dali v riadnom hracom čase 4 hosťujúce mužstvá. Podľa počtu týchto gólov z miesta kde skončilo prvé krokovanie (podľa gólov domácich mužstiev) robí sa druhé krokovanie v políčkach bránky v smere stĺpca – A, B, C, D, A, B, C atď. Miesto, v ktorom toto druhé krokovanie skončilo určuje výherné políčko pre prvý gól.

b) Pre určenie políčka pre druhý gól v zmysle bodu 1b) je postup podobný ako pre prvý gól, pričom sa spočítavajú iba góly z prvého polčasu uvedených zápasov a krokovanie políčok začína z výherného políčka prvého gólu.

Príklad:

Miliónový Nikár
Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké je opäť prvá. Po tom, čo vám ako prvá na Slovensku ponúkla možnosť tipovať v jej pobočkách, ako prvá umožnila stávkovať prostredníctvom SMS a ako prvá vám priniesla miliónové výhry vďaka hrám Miliónový Nikár či Dni víťazstva, teraz vám len na svojich pobočkách a na svojom portáli www.nike.sk ako prvá priniesla hru Niké dostihy, ktorá je elektronickou formou kurzových stávok na konské dostihy.

Niké dostihy vám okrem zábavy, vzrušenia a nefalšovaného napätia ponúkajú aj vysoké výhry. Každých 10 minút nové dostihy, nové tipy, nové šance na radosť z výhry spolu s vašim favoritom.

Dôležité informácie:

1. Minimálny herný vklad je 0,60 € (18,08 Sk).
2. Maximálna výhra pre sólo stávku je 2000 € (60 252,00 Sk), pre kumulovanú 10 000 € (301 260 Sk).
3. Príjem stávok je ukončený 30 sekúnd pred štartom dostihu.
4. Stávku na viac dostihov vopred nie je možné prijať.
5. Stornovať stávku je možné len do času štartu dostihu.
6. Stávky na dostihy nie je možné kombinovať s ostatnými stávkovými podujatiami z kurzovej ponuky.
7. Podrobné pravidlá hry nájdete v hernom pláne v 250-ich pobočkách spoločnosti Niké alebo priamo tu.

Ak chcete hrať Niké Dostihy online, kliknite sem.

Ak chcete hrať Niké Dostihy na pobočkách, ich zoznam nájdete tu.
 

 
 

zavezne podmienky

A. Stávkovanie
 
1. Stávkovanie sa uskutočňuje na základe uzatvorenej Zmluvy o stávkovaní v Prvej slovenskej stávkovej spoločnosti Niké s.r.o. -Tele-Niké  a jej Dodatkov (ďalej len Zmluva) alebo vyplnením a potvrdením registračného formulára. Uzatvorenie zmluvy je možné na každej pobočke Niké, na internetovej stránke www.nike.sk  alebo písomne na adrese Niké s.r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava.

a) Stávkovanie prostredníctvom SMS správ sa uskutočňuje na telefónnych číslach uvedených v informačných materiáloch z mobilného telefónu /číslo ktorého klient uvedie na Zmluve a/alebo registračnom formulári/

b) Stávkovanie prostredníctvom internetovej siete sa uskutočňuje na internetovom  portáli www.nike.sk.

2. Klient môže uzatvárať stávky z ponuky Niké uverejnenej v Kurzovom liste Niké, denníku Šport, Teletexte STV, Internete a v pobočkách Niké.

3. Stávky na zápasy uverejnené vo vyššie uvedených médiách nemusia byť prostredníctvom Tele-Niké prijaté bez uvedenia dôvodu.  Taktiež kurzy uverejnené v týchto médiách  nemusia byť totožné s kurzami v Tele-Niké.  

4. Klient môže uzatvárať stávky zo základnej ponuky kurzových stávok. Ďalej môže  tipovať rozpisy,  Kombinovanú stávku, Bonusovú stávku, Duel, Gól. V prípade ak budú vypísané, môže klient tipovať špeciálne hry ako napr. Najlepší tipér, Dvanástka a iné.  

5. Klient sa môže stať členom Klubu Niké (so všetkými výhodami členstva) v zmysle § 4.11 Herného plánu Niké, spôsobom uverejneným v brožúrke „Miliónový Nikár", resp. na internetových stránkach www.nike.sk.

6. Pri stávkovaní musia byť dodržané  všetky podmienky platného Herného plánu, Zmluvy, týchto Záväzných podmienok, Cenníka a  informácií uvedených na internetovej stránke www.nike.sk, ako aj ustanovenia uverejnené v Kurzovom liste Niké /napr. tipovanie do 5-kombinácie a pod./ ak nie sú taxatívne vymedzené inak.

7. Manipulačná prirážka sa pri stávkovaní v  Tele-Niké uplatňuje v  zmysle  Herného plánu Niké - § 13 ods. 7.

8. Herný vklad klienta sa bude automaticky odpočítavať  z jeho Stávkového konta ihneď po prijatí tiketu.

9. Výhry klienta sa budú pripisovať na jeho Stávkové konto ihneď po vyhodnotení podujatí na jeho tikete.

10. Poplatky za služby budú klientovi automaticky odpočítavané z jeho stávkového konta.

11. Stav svojho stávkového konta si môže klient kedykoľvek overiť prostredníctvom SMS správy, resp. prostredníctvom internetových stránok www.nike.sk.

12. Na ochranu klienta  pri stávkovaní prostredníctvom SMS a jeho finančných prostriedkov mu bude pridelený IDENTIFIKAČNÝ KÓD KLIENTA /ďalej len IKK/ a BEZPEČNOSTNÝ KÓD KLIENTA /ďalej len BKK/, pričom IKK sa používa pri všetkých bežných operáciách /napr. tipovanie, zisťovanie stavu stávkového konta a pod./ a BKK pri mimoriadnych operáciách /napr. blokovanie Stávkového konta, strata telefónu a pod./. Za utajenie týchto kódov zodpovedá v plnej miere klient. Odtajnenie IKK, resp. BKK, ako aj stratu mobilného telefónu, ktorý klient používal na tipovanie /či iné mimoriadne udalosti, napr. stratu občianskeho preukazu a pod./  je tento povinný okamžite  oznámiť operátorovi Tele-Niké.  Za prípadné škody vzniknuté odtajnením IKK, resp. BKK alebo stratou mobilného  telefónu, ktorý klient používal na tipovanie nesie v plnej miere zodpovednosť klient. Niké nezodpovedá za prípadné zneužitie  IKK a BKK treťou osobou a za možné škody vyplývajúce z tohto zneužitia. Po oznámení o odtajnení  IKK, resp. BKK či oznámení o strate mobilného telefónu, Niké zablokuje Stávkové konto klienta a pridelí mu nové ochranné kódy.

13. Na ochranu klienta a jeho finančných prostriedkov pri stávkovaní prostredníctvom Internetu budú klientovi pridelené prihlasovacie meno a Grid karta, ktoré budú klientovi doručené po podpísaní Zmluvy, resp. „Dodatku o stávkovaní..." poštou na adresu  a/alebo po uskutočnení úspešnej registrácie na internetovom portáli www.nike.sk zaslané e-mailom. Prihlasovacie meno a heslo musí klient  používať pri prihlásení na internetový portál www.nike.sk. Pri prvom prihlásení na internetovom portáli www.nike.sk si klient zadá heslo podľa vlastného uváženia.  Pri tých operáciách, kde to Niké považuje za nutné (napr. podanie tiketu) je klient povinný vykonať dodatočnú autentifikáciu prostredníctvom Grid karty. Za prípadné škody vzniknuté odtajnením prihlasovacieho mena, hesla alebo Grid karty, ktoré klient používa na stávkovanie, nesie v plnej miere zodpovednosť klient. Niké nezodpovedá za prípadné zneužitie  prihlasovacieho mena, hesla a Grid karty treťou osobou a za možné škody vyplývajúce z tohto zneužitia. Stratu Grid karty je klient povinný okamžite oznámiť operátorovi Tele-Niké. Po oznámení o  strate Grid karty Niké zablokuje Stávkové konto klienta a pridelí mu novú Grid kartu.   

14. Klient súhlasí s tým, že bezpečnosť ním odosielaných a prijímaných SMS správ je na takej úrovni akú garantuje (poskytuje) prevádzkovateľ mobilnej siete. Klient berie na vedomie, že prípadné škody, ktoré mu vzniknú z dôvodu neuskutočnenia spojenia, neskorého, opakovaného alebo vadného doručenia SMS správy, spôsobeného napr. technickou poruchou alebo iným technickým nedostatkom  na strane NIKÉ, resp. prevádzkovateľa mobilnej siete, znáša sám. Klient je povinný overiť si správnosť a platnosť certifikátu webových stránok Niké. Klient je zodpovedný za stav personálneho počítača (napr. napadnutie škodlivým kódom), z ktorého sa pripája na webové stránky Niké. 

 

B. Príjem tiketov

1. Príjem tiketu - klient odošle tiket. Ak tento tiket spĺňa všetky pravidlá stávkovania bude mu prijatý.

2. Storno tiketu - klient môže tiket stornovať  do 10 minút od jeho prijatia.  Po začatí stávkovej udalosti tipovanej na tikete nie je možné tiket stornovať.

3. Za čas prijatia, storna a pod. tiketu sa považuje čas kedy bol príslušný tiket doručený (SMS správou alebo Internetom) do centrálneho počítača Tele-Niké. V prípade, ak klient neobdrží odpoveď, ale jeho tiket bol prostredníctvom SMS správy alebo Internetom doručený do centrálneho počítača Tele-Niké, jeho tiket je prijatý, stornovaný a pod.

4. Niké nezodpovedá za škody spôsobené zdržaním, alebo nedoručením tiketu (prostredníctvom elektronických komunikačných sietí) zaslaného alebo  prijatého klientom , resp. jeho chybným doručením ktoré môže vzniknúť na trase u prevádzkovateľa elektronických komunikačných sietí alebo inou technickou chybou a ani za škody, ktoré týmto klientovi môžu vzniknúť.

5. Niké si vyhradzuje právo neprijať ľubovoľnú stávku, resp. ľubovoľný zápas bez uvedenia dôvodu.
 

C. Uzatváranie zmluvy, vklady na stávkové konto a výbery zo stávkového konta

1. Osobne na pobočkách Niké -formuláre zmluvy si stávkujúci môže vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pobočke Niké. Vyplnenú a podpísanú zmluvu  odovzdá na pobočke Niké. Po zaplatení minimálneho základného predplatného v hotovosti na pobočke obdrží IKK a BKK v zalepenej obálke, ako aj potvrdenie o zaplatení  základného predplatného a stáva sa klientom Tele-Niké.

V prípade ak klient prejaví záujem stávkovať aj  prostredníctvom Internetu bude mu  poštou zaslané prihlasovacie meno a  Grid karta doporučenou poštou oddelene.

2. Poštou - podpísanú zmluvy môže stávkujúci zaslať aj poštou na adresu Tele-Niké a minimálne základné predplatné poslať prevodom na účet Tele- Niké č. účtu :

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 / 6 5 0 0

Pri registrácii poštou   sa stávkujúcemu  v  priebehu   niekoľkých  dní  zašle  jeden exemplár zmluvy, ako aj IKK a  BKK.  V prípade ak klient prejaví záujem o stávkovanie prostredníctvom Internetu, bude mu zaslané prihlasovacie meno  a Grid karta. Z bezpečnostných dôvodov  bude klientovi zasielaná  Zmluva a Grid karta oddelene, prihlasovacie meno oddelene a  obálka s IKK a BKK oddelene doporučenou poštou.

3. Registráciou na internetovom portáli www.nike.sk - vyplnením registračného formulára a potvrdením základných podmienok pre stávkovanie.

Pri registrácii stávkujúceho na internetovom portáli www.nike.sk bude klientovi   prihlasovacie meno a iné ochranné prvky (Grid karta, IKK, BKK) zaslané e-mailom. Po tom, ako bude klientovi na stávkové konto pripísané predplatné, budú mu  poštou zaslané  doplňujúce identifikačné údaje - Klubová karta (v prípade registrácie do Klubu Niké), IKK a BKK kódy a takisto aj vytlačená Grid karta.

4. Stávkujúci sa stáva klientom Tele-Niké po pripísaní predplatného na účet Tele-Niké.

5. Klient môže  doplniť svoje stávkové konto prostredníctvom prevodu zo svojho osobného účtu na účet Tele-Niké v ľubovoľnej výške. Po pripísaní peňazí na účet Tele-Niké sa stávkové konto klienta automaticky zvýši o poukázanú sumu. Pri  zasielaní predplatného na účet Tele-Niké prevodom z osobného účtu klienta je tento povinný uviesť ako variabilný symbol číslo svojej Zmluvy. V prípade ak variabilný symbol neuvedie, alebo variabilný symbol  uvedie nesprávne, predplatné mu bude na jeho Stávkové konto pripísané až po tom, ako Niké presne zistí a overí odosielateľa predplatného. Niké nenesie zodpovednosť za pripísanie predplatného na iné stávkové konto ak je toto spôsobené chybou pri zadávaní variabilného symbolu klientom alebo bankou.

Klient môže svoje stávkové konto doplniť aj prostredníctvom internet bankingu - „rýchlou platbou" - priamo prechodom z web stránky Niké na web stránku svojej banky, ak banka (v ktorej má aktivovanú službu internet bankingu) je v ponuke tejto formy doplnenia stávkového konta na stránke www.nike.sk.

   Klient môže svoje stávkové konto doplniť aj prostredníctvom Teleplatby.

6. Klient môže kedykoľvek vložiť predplatné na svoje stávkové konto a to v hotovosti na niektorej z pobočiek Niké. Minimálny vklad predplatného je 10 € (301,26 Sk) a maximálny 3000 € (90 378 Sk) v jednom dni. Pri vkladaní je klient povinný obsluhe na pobočke oznámiť svoj variabilný symbol /číslo Zmluvy/ a predložiť preukaz totožnosti. Po zaregistrovaní jeho vkladu sa stávkové konto klienta automaticky zvýši o vloženú sumu.

7. Klient môže kedykoľvek uskutočniť výber zo svojho stávkového konta a to:

a) do výšky zostatku 1 € (30,13 Sk) na jeho stávkovom konte
b) do výšky celého zostatku na jeho stávkovom konte pri zrušení Zmluvy.

8. Klient môže kedykoľvek požiadať o výber zo svojho stávkového konta v hotovosti a to prostredníctvom SMS správy alebo požiadavkou cez internetový portál www.nike.sk. Minimálna suma výberu je 10 € (301,26 Sk).

a) denný výber do 200 € (6 025,20 Sk) môže klient uskutočniť na niektorej z pobočiek Niké /maximálne však jedenkrát denne/ pričom finančná hotovosť bude pripravená na pobočke určenej klientom nasledujúci kalendárny deň po zaregistrovaní SMS správy, alebo požiadavky cez internetový portál www.nike.sk v centrále Tele-Niké. V požiadavke na výber je klient povinný uviesť výšku sumy, ktorú chce vybrať, organizačné číslo pobočky, na ktorej si sumu vyzdvihne a svoje IKK (pri  stávkovaní prostredníctvom SMS správ). Pri stávkovaní prostredníctvom Internetu klient musí vykonať dodatočnú autentifikáciu pomocou Gridovej karty.

b) mimoriadny výber /nad 200 € (6 025,20 Sk)/ do výšky 1000 € (30 126,00 Sk) je klient povinný nahlásiť minimálne 2 pracovné dni vopred. Pri mimoriadnom výbere je klient povinný do svojej požiadavky uviesť výšku sumy, ktorú chce vybrať, organizačné číslo pobočky, na ktorej si sumu vyzdvihne a svoj IKK (pri stávkovaní prostredníctvom SMS správ). Pri stávkovaní prostredníctomv Internetu klient musí vykonať dodatočnú autentifikáciu pomocou Gridovej karty.

Doba, počas ktorej budú finančné prostriedky pre klienta na pobočke pripravené je:

  • pri dennom výbere 3 kalendárne dni
  • pri mimoriadnom výbere 2 kalendárne dni.

V prípade ak si klient v tomto termíne finančné prostriedky nevyzdvihne, budú mu tieto pripísané späť na jeho stávkové konto.

V prípade prechodného nedostatku finančných prostriedkov na pobočke, budú klientovi peniaze vyplatené v čo najkratšom možnom termíne.

Pri každom výbere peňazí v hotovosti je klient povinný legitimovať sa pracovníkovi pobočky Niké platným dokladom totožnosti /občiansky preukaz, pas/.

9. Klient, ktorý uvedie na zmluvu aj číslo svojho osobného účtu môže kedykoľvek prostredníctvom SMS správy /do ktorej uvedie výšku sumy, ktorú chce vybrať a IKK/, resp. požiadavky prostredníctvom Internetu /do ktorej uvedie výšku sumy, ktorú chce vybrať a vykoná dodatočnú autorizáciu pomocou Gridovej karty/ požiadať o výber zo svojho Stávkového konta na svoj osobný účet.
Prevod zo Stávkového konta na osobný účet klienta sa bude uskutočňovať zaokrúhlene na celé eurocenty.

Z dôvodu bezpečnosti budú klientovi poukázané finančné prostriedky zo Stávkového konta len na jeho osobný účet, ktorý uvedie na Zmluve a/alebo v registračnom formulári.

Niké poukáže klientovi požadovanú sumu najneskôr 2 pracovné dni po obdržaní jeho žiadosti.

Dňom poukázania finančných prostriedkov zo Stávkového konta sa rozumie deň, kedy bola čiastka odpísaná z účtu Niké.

V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Niké môže byť klient požiadaný o autorizáciu ktorejkoľvek operácie telefonicky alebo písomne.

 

D. Zmeny

Pri zmene telefónneho čísla mobilného telefónu, z ktorého klient tipuje, zmene osobného účtu, ktorý klient uvedie do zmluvy, či ďalších závažných zmenách, je klient povinný podpísať „DODATOK k Zmluve" /ďalej len Dodatok/. Formuláre klient obdrží a vyplní na ktorejkoľvek pobočke Niké. Pri vyplňovaní a podpisovaní Dodatku je klient povinný legitimovať sa  pracovníkovi pobočky Niké platným dokladom totožnosti. Zmena sa uskutoční až po  akceptovaní Dodatku spoločnosťou Niké.

Klient stávkujúci prostredníctvom internetu môže zmeny uskutočniť priamo na internetovom portáli www.nike.sk a to vyplnením  príslušného poľa vo formulári „Osobné údaje"  v Menu - „Moje nastavenia". Klient potvrdí zmenu autorizáciou pomocou Grid karty. Následne klient  obdrží potvdzovací e-mail na adresu uvedenú v registračnom formulári, v ktorom bude URL s jedinečným kľúčom. Po potvrdení klientom  sa táto zmena  automaticky vykoná. 

 

E. Služby

1. Niké poskytne klientovi služby, ktorých presná špecifikácia, ako aj poplatky sú uverejnené v aktuálnom "Cenníku služieb klienta Tele-Niké" /ďalej len Cenník/.

Pri týchto službách klient hradí okrem ceny SMS správy /ktoré sám odosiela/ svojmu prevádzkovateľovi mobilných sietí aj poplatok za prijímané SMS správy a poplatky za ďalšie služby /stanovené v  Cenníku/. Tieto poplatky budú odpočítavané z  jeho Stávkového konta ihneď poskytnutí niektorej z platených služieb.

2. Niké si vyhradzuje práva meniť ceny platených služieb, rozširovať služby, či služby rušiť podľa vlastného rozhodnutia a klient prehlasuje, že tieto zmeny bude akceptovať.
 

F. Ostatné

1. Niké si vyhradzuje právo na odstávku systému počas prípadnej technologickej prestávky potrebnej na archiváciu a údržbu systému.

2. Pri zadaní chybného IKK alebo kombinácie z Gridovej karty 3x po sebe sa stávkové konto klienta automaticky zablokuje. Na odblokovanie konta musí klient kontaktovať operátora.

V prípade ak klient zadá nesprávne prihlasovacie meno a heslo 3x po sebe, bude mu zablokovaný prístup na internetový portál www.nike.sk na nevyhnutne potrebnú dobu.

3. Klient prehlasuje, že z mobilného telefónu uvedeného na zmluve bude tipovať len on sám. Prípadné reklamácie z titulu použitia tohto telefónu inou osobou Niké nebude akceptovať. Klient prehlasuje, že prostredníctvom Internetu za použitia prístupového mena, hesla a za použitia pridelenej Gridovej karty bude tipovať len on sám. Prípadné reklamácie z titulu zneužitia prihlasovacieho mena, hesla, resp. Gridovej karty inou osobou Niké nebude akceptovať.

V prípade ak Niké obdrží SMS správu z čísla mobilného telefónu uvedeného na Zmluve (resp. Dodatku k Zmluve) s IKK kódom prideleným klientovi a túto operáciu vykoná (napr. prijatie tiketu) bude ju považovať za platnú.

V prípade ak Niké obdrží požiadavku prostredníctvom internetovej siete potvrdenú prístupovým menom, heslom a kombináciou z Gridovej karty pridelenej klientovi a túto operáciu vykoná (napr. prijatie tiketu), bude ju považovať za platnú.

4. Klient súhlasí s tým, že akékoľvek zmeny alebo dodatky, ktoré Niké vykoná v Hernom pláne, Záväzných podmienkach, Cenníku, resp. iných materiáloch súvisiacich s tipovaním prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, budú zverejnené výhradne na pobočkách Niké a na internetových stránkach www.nike.sk Klient je vo vlasntom záujme povinný sa s takto zverejnenými zmenami alebo dodatkami včas oboznámiť.

5. Klient prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými pravidlami uvedenými v Hernom pláne, v Zmluve vrátane jej Dodatkov, v týchto Záväzných podmienkach a Informáciách, ako aj s informáciami na internetových stránkach www.nike.sk a bude ich v plnej miere rešpektovať. Taktiež prehlasuje, že rešpektuje obmedzenia a informácie uvedené v aktuálnom Kurzovom liste Niké a že ich bude pri tipovaní akceptovať.

6. V prípadoch, ktoré nie sú spomenuté v Hernom pláne, Zmluve a Záväzných podmienkach, platí v plnej miere rozhodnutie Niké a klient ho bude v plnej miere rešpektovať.

 

Prvá slovenská stávková spoločnosť
NIKÉ s.r.o.

 

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one